תקנון האתר

תקנון אתר – תנאי שימוש אתר "PANYA.CO.IL" 

ברוכים הבאים לאתר PANYA.CO.IL (להלן: "האתר"), מכתובת הפלך 7 תל אביב.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגי האתר בכתובת דוא"ל: info@panya.co.il.

האתר מעמיד לרשות הרוכשים קורסי לימוד מקוונים (להלן: "הקורסים" או "המוצר").

 

הכותרות בתנאי שימוש אלה תשמשנה לנוחיות בלבד.

 1. הגדרות
  • המשתמש – גולש אשר משתמש בשירותי האתר.
  • האתר – PANYA.CO.IL
  • מידע ואו תוכן – מידע מכל מין וסוג, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), מוזיקלי, או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format) ,פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). 
 2. השימוש באתר
  • השימוש בתכנים הינו בהתאם לאמור בתקנון זה ולתקופה הנקובה באישור ההזמנה.
  • כל המחירים באתר כוללים מע"מ.
  • ניתן לצפות בסרטונים רק מהמחשב אליו יועדו רישיון השימוש המוגבל של הגולש בקשר עם הסרטונים בהתאם לאמור בטופס ההזמנה אישורה ולתקופה נקובה.
  • הרכישה מותנת במילוי טופס הזמנת מוצר ובאישור מחברת האשראי הרלוונטית לביצוע התשלום.
  • כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ואשר אישור של חברת כרטיסי האשראי יסורב יהווה עילה לביטול עסקה מבחינת האתר. הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת בכפוף לכך שהאתר יאשר את השינוי.
  • התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי ו/או .PayPal
  • במקרה בו מבוצעת ההזמנה באתר דרך חיוב באמצעות שרת מאובטח עם הצפנה של חברת כרטיסי האשראי, פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח לאחר הצפנה. כאשר תדרשו להזין פרטים רגישים, סימן המנעול יופיע בתחתית הדפדפן בצידו הימני. סימן זה מאשר כי המידע המועבר אלינו מאובטח ומוצפן טכנולוגית.
  • לאחר  קבלת ההזמנה וביצוע התשלום, תתקבל הודעה על אישור ההזמנה.
  • המוצרים יסופקו לגולש באתר, כאמור בטופס ההזמנה באתר ואישור ההזמנה.
  • המנוי תקף למשך 5 חודשים מרגע הרישום, אלא אם כן נקבע אחרת במעמד רכישת המנוי.
  • המנוי אישי ופרטי ולא ניתן להעביר שם משתמש וסיסמה למשתמשים אחרים.
  • למען הסר ספק, אין להקליט, להעתיק, לשכפל, לייצר יצירה נגזרת ו/או לבצע כל פעולה המחייבת את הסכמת הבעלים. להנהלת האתר יש זכות יוצרים וזכות מוסרית בכל היצירות באתר.

 

 1. ביטול עסקה ע"י הלקוח
  • ככל והנך בגדר "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, וכל עוד לא נאמר אחרת בתקנון זה יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 וכן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
  • על העסקה יחולו הוראות ס' 14ג לחוק הגנת הצרכן , תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") כדלקמן:

"(ג) בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה –

(1)   ...;

(2) בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של –

(1)   טובין פסידים;

(2)   שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

(3)   מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

(4)   טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

(5)   טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית."

האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.

 • זכות הביטול לעיל תקפה ביחס לצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן.
 • הלקוח יודיע על ביטול עסקה, בתוך תקופת הביטול, בהודעה אשר תכלול את שמו המלא , אשר תימסר לאתר באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת: info@panya.co.il.
 • הצרכן אינו רשאי לבטל עסקה ביחס לתוכן שצפה בו.
 1. ביטול עסקה ע"י האתר
  • האתר שומר לעצמו הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:
   • האתר לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור ו/או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.
   • במקרה בו הנהלת האתר ו/או חברת האשראי לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים .

 

 1. אחריות
  • התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם("As Is") .
  • הנהלת האתר לא תשא באחריות לתכני האתר, להתאמתם לתוכנית הלימודים ו/או לצרכי המשתמש.
  • הנהלתהאתר משקיעה מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר.
  • המשתמש בשירותי האתר בין בתמורה ובין אם לאו, מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי הנהלת האתר ומי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם לגולש המשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים.
  • בכל מקרה, לא תעלה אחריות האתר על סכום התמורה ששולם בפועל ע"י המשתמש.

 

 1. קניין רוחני
  • כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
  • העברת הסרטונים לגורם שלישי מהווה הפרת הקניין הרוחני של האתר.
  • כל העתקה, עריכה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
  • ככל שהנך חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב, ואם הבעלות בזכויות שייכת למוכרים הנהלת האתר תפנה אותך אליהם.
  • שימוש באתר שלא לצרכים אישיים של המשתמש מהווה הפרת רישיון השימוש.

 

 1. שונות
  • תקנון זה ותנאיו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך, מחלוקת או טענה המתייחסים לתקנון זה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.
  • כתובות המשתמש לצורך משלוח הודעות הן כמופיע בפרטי המשתמש אשר נמסרו על ידי המשתמש, והמצאה בדואר רשום או בהדבקה לכתובת שמסר המשתמש, תהא המצאה כדין.

 

 1. יצירת קשר
  • הנהלת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או בצד ג', אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.
  • פניות כאמור וכל פנייה אחרת ניתן להעביר לכתובת הבאה:

כתובת דואר אלקטרוני info@panya.co.il .

 

 


 

מדיניות פרטיות

PANYA לימודים מדויקים, אשר מענה הוא הפלך 7 תל אביב, ואשר מפעילה את אתר " PANYA.CO.IL" (להלן: "האתר") מחויבת להגנת פרטיותם של האנשים עימם אנו באים במגע במהלך העסקים הרגיל.

"מידע אישי" הינו מידע אשר מזהה ומתייחס אליך או ליחידים אחרים (כגון התלויים בך). המידע שאמסור כעת או בעתיד נמסר מרצוני ובהסכמתי ונשמר במאגר המידע של החברה לשם הצעת שירותים נוספים בעתיד.

השימוש במידע ייעשה בהתאם לתנאי השימוש ובהתאם למדיניות הפרטיות, כפי שהם מעת לעת.

 

כללי

 1. מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

 1. הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום, אנא, שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה. הנהלת האתר רשאית לשלוח לרוכשים בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות  SMSו/או באמצעות פלטפורמות דיוור אחרות מידע אודות מוצרים שונים וקישורים לרכישתם. אם הרוכש אינו מעונין לקבל את הדואר כאמור לעיל, באפשרותו שלא לקבלו באמצעות פניה אלינו בדוא"ל info@panya.co.il  ולבקש הסרה או בגוף ההודעה שנשלחה יהיה קישור להסרה.

 

איסוף מידע

 1. בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון, התאמות, תכתובות, תחומי עניין, לימודים, השכלה, ניסיון וכו') וכן מידע לא פרטי (כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן ועוד).
 2. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על-פי דין.

 

 

 

 

שימוש במידע

 

  1. האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות הבאות:
  2. אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.
  3. שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים.
  4. טיפול במחלוקות.
  5. טיפול בבעיות טכניות.
  6. שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם.
  7. פעילות שיווקית או שיפור המוצרים שלנו.
  8. כל פעולה אחרת המותרת לחברה לפי כל דין.
  9. האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.
  10. משתמש יכול לבקש למחוק את את המידע אודותיו דרך שליחת מייל לכתובת info@panya.co.il

 

Cookies

 1. אתר co.il משתמש ב"עוגיות" ( Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 2. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת  Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

 1. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

 

שונות

 1. תקנון זה ותנאיו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך, מחלוקת או טענה המתייחסים לתקנון זה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.
 2. כתובות המשתמש לצורך משלוח הודעות הן כמופיע בפרטי המשתמש אשר נמסרו על ידי המשתמש, והמצאה בדואר רשום או בהדבקה לכתובת שמסר המשתמש, תהא המצאה כדין.